DOCUMENTS

CRITERIS D'AVALUACIÓ PFI-FIAP 2014-2015MÒDULS DE FORMACIÓ PROFESSIONAL

Pràctiques
40%
Es valoraran les operacions de fabricació i muntatge a través de l’observació i de proves objectives al taller. Tanmateix es valoraran els micro-projectes realitzats al llarg del curs i el projecte integrat.
Procediments de treball
40%
Es valorarà la responsabilitat, el treball en equip, la correcta interpretació i execució dels fulls de procés i el coneixement i aplicació de les normes de prevenció de riscos laborals. Es faran proves objectives escrites.
Actitud
20%
Es valorarà la puntualitat, l’assistència, la participació, el comportament, l’ordre i la neteja.MÒDULS DE FORMACIÓ GENERAL
Proves objectives, dossiers i activitats d’aula
80%
Segons el mòdul, les proves objectives poden ser: exàmens, treballs o proves pràctiques (TIC).
Pel que fa a les activitats realitzades, es valorarà tant la realització i correcció de les activitats com la seva presentació dins del termini. Les activitats de cada trimestre en curs han d’estar disponibles per a la seva entrega o revisió al llarg del mateix.
Actitud
20%
Es valorarà mitjançant les anotacions en el quadern del professor. Tindrà en compte aspectes com la realització puntual de tasques assignades, la participació activa en les activitats didàctiques, les respostes adequades i les actituds d’interès, aplicació, cooperació i respecte a l’opinió dels altres.
Tanmateix es valorarà l’assistència i puntualitat a l’aula.

Per acord d’equip docent, es descomptaran 0,1 punts per retard i 0’25 punts per cada absència que no estigui degudament justificada, considerant que poden afectar fins a un 20% de la nota de cada mòdul.